Правила Коледни Услуги

.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за ползване на «КОЛЕДНИ УСЛУГИна СЕРДИКА ЦЕНТЪР» в периода 02 – 25.12.2016

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за използване на „Коледни услуги на Сердика Център“ в периода 02 – 25.12.2016

 

I1. Организатор

 

  • 1. Организатор на играта „Ски ваканция за двама в Алпите” („Играта”)Коледни услуги на Сердика Център“  е ЕЦЕ ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175005496, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район Оборище, бул. Ситняково 48, офис сграда Сердика офиси, ет. 7, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

 

  • 1.1. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на фейсбук профила и уеб страницата на Сердика Център.

 

 

II2. Продължителност

 

  • 2. „Коледни услуги на Сердика Център“ /нарични по – долу за краткост „Услугите”/ са валидни в периода 02 - 25.12.2016г, спрямо приложеният график като Приложение 1 към тези официални правила.
  •  
  • 2.1.Срокът на валидност може да бъде променен от организатора, като това следва да бъде публикувано на фейсбук профила и уеб страницата на Сердика Център.

 

III3. Право на ползване на Ууслугите

 

3. Право на ползване на Ууслугите имат всички физически лица на възраст над 16 18 г.(шестнадесетосемнадесет) години с местонахождение Република България, район Оборище, бул. „Ситняково” 48, Сердика Център Софияместоживеене в Република България, с изключение на служителите на Организатора, както и свързаните с организацията на Играта всички трети лица заети с дейности свързани с реализацията, осигуряването или администрирането на Услугите и членове на техните семейства /включително, но не само ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД, Брокс Вижън АД, ДДБ София ООД, СПИДИ АД, както и членове на техните семейства/, пазарували в магазините на Сердика Център между 10:00 и 22:00 часа в периода 02 – 25.12.2016г.

 

Срещу представяне на касова бележка на Бюро Информацияна ниво 0, участниците имат право да се възползват от следнатаУуслуга:

 

3.1 Срещу предоставяне на касова/ви бележка/ки за покупка/и от магазините в Сердика Център от понеделник до петък в периода 05 – 23.12.2016 на стойност над 200⃰ лв., Участникът има право да получи ваучер за безплатено превоз с такси на фирма Yellow taxi. Ваучерът може да бъде получен от обслужващия персонал на на Бюро Информация (ниво 0). Ваучерът ще бъде предварително попълнен и предаден на участника.; таксито Таксито ще бъде извикано от персонала на Бюро Информация, а ваучерът може да бъде изразходван само в деня на получаването му и важи само за превоз в рамките на гр.София.

 

 

Срещу представяне на касова бележка на Къта за Коледни услуги на ниво -1 Голяма ротонда, участниците имат право да се възползват от следнатаУслуга:

 

3.2 Срещу предоставяне на касова бележка за покупка от магазините в Сердика Център в дните петък, събота и неделя в периода 02 – 23.12.2016 г., без значение от стойността й, Участника има право да остави своите покупки на щанда на куриерска фирма Speedy**. Покупките му ще бъдат доставени безплатно на посочен точен адрес в рамките на България. Участника е длъжен да предостави необходимата на куриерската фирма информация, за коректно изпращан на пратката/пратките. Заявка за безплатна доставка на пратка/пратки срещу предоставена касова бележка от периода 02 – 23.12.2016г. може ба бъде направена само в този период. Броя на ваучерите, които могат да се раздадат на ден е ограничен.

 

В играта нямат право да участват служители на ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД, на «Брокс Вижън» АД и «ДДБ София» ЕООД, както и членове на техните семейства.

3.3 Срещу предоставяне на касова бележка за покупка от магазините в Сердика Център в дните петък, събота и неделя, в периода 02 – 25.12.2016 г., без значение от стойността й, Участника има право да остави своите покупки на щанда за опаковане. Покупките му ще бъдат опаковани безплатно с наличните опаковъчни материали, предоставени от Организатора. Мксималният брой покупки, които могат да се опаковат с една касова бележка е три.

 

3.4 Срещу изпращане на SMS(кратко съобщение) на номер 1950, посетителите на Сердика Център могат да резервират ВИП паркомясто на обозначената площ на ниво -2 в периода 05 – 25.12.2016г. За целта посетителите трябва да спазят следните стъпки:

- Посетител изпраща SMS към кратък номер 1950 с цел резервация на паркомясто във VIP паркинг на Сердика Център. Съдържанието на SMS следва да бъде регистрационния номер на автомобила, с който иска да ползва ВИП паркинга. Регистрационния номер се изписва на латиница, без интервали. Цената за изпратеният SMS към номер 1950 е на стойност 0,15 лв. с ДДС.

- Посетителят получава потвърждаващо съобщение, че резервацията му е приета и той разполага с 60 минути, за да влезе в ВИП паркинга на Сердика Център на ниво -2. В случай, че посетителят реши да не се възползва от услугата в рамките на тези 60 минути и с цел да не бъде таксуван, трябва да изпрати SMS към кратък номер 1950 със съдържание STOP. Цената за изпратеният SMS към номер 1950 е на стойност 0,15 лв. с ДДС. Ако посетителят не изпрати такъв SMS, 60 минути след потвърдената му заявка ще получи кратко съобщение, с което ще бъде таксуван за услугата с 2 лв. без ДДС.

- След таксуването, клиента има 4 часа безплатен престой в рамките на ВИП паркинга на Сердика Център с гарантирано паркомясто.

- След изтичането на 3 часа и 45 минути безплатен престой, посетителят получава съобщението за изтичащо време за паркиране във ВИП паркинга на Сердика Център.

- След изтичането на 4 часа безплатен паркинг, посетителят получава кратко съобщение за удължаване на периода за престой на ВИП паркинга на Сердика Център. Посетителят може да изпрати потвърбдаващо съобщение със съдържание DA, с което удължава времето си за престой с още 60 минути. Посетителя получава потвърждаващо съобщение, че времето за престой е удължено с още 60 минути. Цената на това кратко съобщение е 2 лв. без ДДС.

- В случай, че посетителят изпрати SMS на номер 1950 за резервация на ВИП паркомясто, но няма свободно такова, посетителят получава съобщение за уведомяване, че временно няма свободни места във ВИП паркинга на Сердика Център.

- В случай на злоупотреби от страна на посетителя, а именно неправомерно използване на услугата, без заплащане на необходимата такса или неправомерно дълъг престой, Организатова има право да блокира услугата за регистрационния номер и телефонния номер, за който и от който е направена резервацията.

 

4V. Правила и условия за използване на „Коледните услуги на Сердика Център“

5. Желаещите да участват в Игратаизползват Услугите следва да изпълнят следните условия:

 

  • 5.1. Да направят покупка/и в магазините на Сердика Център на стойности посочени в т.3 в периода 02 – 25.12.2016г.

 

* Касова/ви бележка/ки от заплащане на комунални сметки, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови транзакции не могат да участват.

 

  • 5.2. Да покажат верифицират касовата/вите си бележка/и в рамките на работното време на съответния кът, спрямо услугата от която иска да се възползва.

 

5.4. Да попълнят всички полета на талона за участие и да го пуснат в урната, разположена на Бюро Информация на ниво 0.

 

5.5.** Всeки Участник, желаещ да се възползва от услугата, посочена в т.3.2 следва да предостави вярна информация за име, фамилия, телефон и точен адрес за доставка на пратката.

 

Участието в Играта е обвързана с покупка.

 

Участниците нямат ограничение на броя за използване на Услугите, като при всяко свое желание за използване на предоставяните Услуги следва да изпълнят всички условия за това.

 

VIII5. Прекратяване на услугите

11. Организаторът има неотменимото право да прекрати предоставянето на Услугите по всяко време, като обяви това публично на страницата официалния уебсайт на Сердика Център на адрес /: www.serdikacenter.bg/ или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

 

IX6. Други

Официалните правила на Игратаза използването на Услугите са изготвени, публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на Играта на адрес: www.serdikacenter.bg, на официалната Фейсбук страница на Сердика Център и на бюро Информация /ниво 0/. Като използват Услугите, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални правила.

 

Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, не носи отговорностда бъде отговорен за забавяния, промени и технически смущения в предоставянето на Услугите. Организаторът не носи следва да бъде отговорен отговорност за евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, извън контрола му.

 

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Услугите, на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Играта. Всеки Всяка измама или опит за измама ще доведе до дисквалифициране отстраняване на Участника и при налични доказателства Организаторът може да подведе този Участник под съдебна отговорност.

 

Участниците носят отговорност за всички разходи, направени от тях, в резултат на използването на Услугите.

 

Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в Играта или на спечелването на награда в Игратаизползването на Услугите. В допълнение, с настоящото, Участникът се съгласява и приема, че спечелването научастието му в Играта и/или използването на Услугите  може да породи такси, данъци или други разходи за сметка на Участника, включително, но не само, данък върху наградите и др., съгласно приложимото законодателство. С настоящото Участникът безусловно се съгласява, че всички такива такси, данъци или други разходи са за негова сметка.

 

Организаторът не следва да носи отговорност за изгубени, забавени, погрешно изпратени, повредени или недоставени данни на Участника, независимо дали това е станало поради технически проблеми с електронните комуникации или поради друга причина.

 

Наградата Услугите следва да бъдат такаватакива, каквато каквито е са посочена по-горе и не следва да може да се заменят. Няма да бъде предлагана нейната тяхната парична равностойност. Ако, в следствие на обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената посочените НаградаУслуги (и), Организаторът си запазва правото да предостави заместваща заместващи Награда Услуги или Награда на същата или по-висока стойност.

 

Всички лични данни, включително, но не само името на Участника и/или и-мейл адреса ще бъдат използвани единствено във връзка с този тази Конкурс Игра и няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен за целите на Конкурса Играта (включително бъдещи промоции).

 

Предоставянето на лични данни от Участниците е доброволно, като предоставените данни ще бъдат използвани само за целите на Играта. С предоставянето на личните си данни, Участниците се съгласяват изрично с правилата на играта, в това число и с предоставянето на техните лични данни при спазване на всички изисквания наЗакона за защита на личните данни. „ЕЦЕ ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, изрично уведомява своите клиенти, че дружеството е регистрирано в Комисията за защита на личните данни и няма право да предоставя личните им данни на трети лица, без изричното им съгласие.Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на Играта, на трети лица, без да уведоми Участниците, както и без тяхното предварително разрешение. Всеки Участник има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора.