Политика за поверителност
Политика за поверителност

Политика за поверителност

Този уеб сайт serdikacenter.bg (наричан за кратко в това съобщение като “уеб сайт”) се притежава и управлява от „НЕПИ Проджект уан“ ЕООД. Ние вярваме, че отговорната употреба на данни подкрепя растежа на бизнеса и изгражда силни връзки между марката и потребителите ни. Като бизнес, ние сме ангажирани да се съобразяваме и защитаваме правото на поверителност на всички посетители на уеб сайта ни. Ние се ангажираме да предоставяме прозрачност в работата ни с лични данни и обработката на лични данни по всяко време в съответствие с приложимото законодателство за поверителност и защита на данните. Това съобщение за поверителност обяснява как може да събираме и използваме лична информация от вас, когато използвате нашият уеб сайт.

Лични данни, които събираме и целите, за които ги използваме

Ние събираме информация за това как използвате нашия уеб сайт и устройството (ата), които използвате, за да влезете в нашия уеб сайт. Това включва събиране на уникален идентификатор на мобилно устройство (ID) или интернет протоколът (IP), които са числа, които могат да идентифицират уникално конкретен компютър или друго мрежово устройство в интернет. Тази информация е свързана с ID бисквитка, която получаваме и обработваме. Събирането на тези данни са ни необходими за поддръжка и анализ на нашия уеб сайт за решаване на проблеми с ефективността, за подобряване на достъпността и потребителския опит. Информацията за Вашите онлайн търсения (кликвания и прегледи), Вашите настройки на нашия уеб сайт и историята на контактите могат да бъдат комбинирани от нас. Тази информация ни позволява да използваме различни канали за управление на взаимоотношенията и маркетинг на нашите продукти и услуги чрез имейл, социални мрежи, онлайн реклама, която може да включва персонализиране на съдържанието на уеб сайта и офертите, така че да са съобразени с Вашите предпочитания.

Ние събираме информация за Вас и ако използвате някоя от възможностите на нашият уеб сайт, които разчитат на персонализиран отговор, като например регистрация с Вашата електронна поща за бюлетин или където се изисква от нас да Ви отговорим на въпрос, който имате. Информацията, която събираме се ограничава само до данните, с които трябва да предоставим конкретна услуга, която сте поискали. Ние не събираме специални категории лични данни („чувствителни  данни“, като Вашите политически или религиозни убеждения, етническа принадлежност, сексуална ориентация, здраве или други  подобни.

Ние не търсим активно да събираме информация за деца на възраст под 16 години включително. Ако имате някакви притеснения относно неприкосновеността на личния живот на детето си по отношение на нашите услуги, или ако смятате, че детето Ви може да е предоставило личните данни на нашия сайт, моля свържете се с нас на infodesk@serdikacenter.bg Ще изтрием тази информация от нашите архиви в разумен срок.

Споделяне на лични данни

Може да се наложи да споделяме лични данни с трети страни, за да ни помагат да Ви предоставяме услуги и продукти и да управляваме нашият уеб сайт. Тези трети страни са:

 • компаниите от групата на Непи проуджект уан ЕООД с цел съхраняване на лични данни, обработвани чрез уеб сайта, благодарение на споделените информационни системи;
 • доставчици на услуги, когато това е необходимо, за да ни предоставят услуга за анализ на данни;
 • доставчици на услуги, които ни помагат да организираме кампании;
 • рекламни компании като първа и трета страна;
 • медийни агенции за маркетингови цели и изследователски цели.

Може да се наложи да предоставим лични данни на правоприлагащите органи с цел изпълнение на правно задължение или съдебно разпореждане.

Съхранявене на личните данни

Ние сме ангажирани да осигурим поверителност на Вашата лична информация и да не я съхраняваме по-дълго от необходимото. Ще предоставяме лична информация на трети лица доставчици на услуги и други членове на нашата група от трета страна или в чужбина, само в случай, че сме убедени, че адекватни нива на защита са на място, както и при наличие на защити за целостта и сигурността на информацията за обработване и изцяло в съответствие с приложимите закони за поверителност и защита на данните.

Защита на личните данни

Ние осигуряваме подходящи мерки за сигурност, за да се предотврати незаконно или неразрешено използване, достъп или случайна загуба на лична информация. Ние също така се стремим нашите доставчици на услуги, да осигурят същата защита.

Вашите права, във връзка с обработване на личните данни

Право на достъп: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.
Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.
Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в  следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

 • обработваме данните съгласно договор и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
 • обработването се извършва автоматично

Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Тогава това обработване за целите на директния маркетинг, се прекратява.

Право на жалба: В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни. В Република България това е Комисията за защита на личните данни.