ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на NEPI Rockcastle Group
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на NEPI Rockcastle Group

НИЕ ВЯРВАМЕ В ЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ

Групата се ангажира да спазва етичните принципи и поведение, акцентирайки върху насърчаването на почтеността като една от основните ценности на Групата, да задава и води с примера си, при който честността и почтеността в бизнес практиките са от първостепенно значение.

Персоналът на Групата се ангажира да разкрива всякакви конфликти на интереси, да се отнася с всички по справедлив начин, да избягва преднамереността и наличието на неетични или компроментиращи практики, да показва уважение и внимание към всички хора, независимо от тяхната раса, религия, пол, сексуална ориентация, майчинство, семейно положение, инвалидност, възраст или национален произход, както и да демонстрира най-високи стандарти на персонална почтеност, правдивост и честност във всички дейности, за да вдъхва увереност и доверие в тези дейности, както вътре в Групата, така и извън нея.

 

НИЕ ИНВЕСТИРАМЕ В СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНА И В ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ВЗАИМНОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Глобалният характер на дейностите на NEPI Rockcastle Group („Групата“) обхваща дейности, които са подчинени на различни законови разпоредби и стандарти в различни юрисдикции, затова демонстрирането на почтеност и спазването на правната и етична рамка са от изключително значение. 

Групата е внедрила цялостна рамка за съответствие, определяйки единни правила и практики, които да се прилагат от всички юридически лица в нея, като сме се ангажирали да извършваме своята дейност законосъобразно и по начин, съответстващ на задълженията ни за спазване на закона. Персоналът в Групата трябва да спазва всички приложими закони и корпоративни насоки в своите ежедневни дейности.

Групата е ангажирана да предотвратява и спира значителни рискове, като например, но без ограничение до:

  • • потенциални конфликти на интереси
  • • сделки между свързани лица, които може да не са прозрачни или да не са извършени при пазарни условия
  • • поверителност и спазване на професионалната тайна
  • • непрозрачно и непълно финансово отчитане или оповестяване
  • • неспазване на данъчните разпоредби в сложна данъчна среда
  • • използване на привилегирована информация и търговия с вътрешна информация
  • • пране на пари и финансиране на тероризма
  • • неадекватно спазване на правилата срещу корупцията и измамите
  • • неефективно делегиране на власт, необходима за спазване на точния баланс между гъвкавост, скорост и обхват на контрола.

Политиките и процедурите на Групата се преразглеждат и ревизират редовно, за да се осигури постоянно съответствие с приложимата правна и регулаторна рамка.

Групата води благоразумна политика с цел защитата на своята дейност и репутация, в съответствие с принципа „Идентифицирай своя клиент / бизнес партньор“ (ИСК / ИСП), за да предотвратява измамни действия, както и пране на пари и финансиране на тероризма. Процесът ИСК / ИСП акцентира върху оценката на самоличността на клиентите/партньорите, както и на тяхното потенциално ангажиране в действия, свързани с корупция, измама, финансиране на тероризма, пране на пари.

Политика на Групата е да си сътрудничи само с клиенти/партньори, които извършват законни и легитимни дейности, поддържат прозрачни бизнес отношения, гарантиращи потвърждение на икономическия характер и цел на извършваните операции.

 

НИЕ ПОКАЗВАМЕ НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА

Групата на NEPI Rockcastle прилага високи стандарти на етично, морално и правно бизнес поведение, както и спазване на антитръстовото законодателство, като насърчава свободната и открита конкуренция на пазара.

Всички форми на подкупи и корупция (даване, предлагане, получаване или убеждаване) са незаконни и изрично забранени. Групата няма да ангажира трето лице за посредник, който да улеснява активни или пасивни корупционни практики, няма да извършва плащания с цел улесняване и няма да се ангажира или да дава право на трето лице – посредник за тази цел.

Персоналът на Групата няма да (i) извършва пряко или косвено дейност, свързана с подкупи и корупция в своя полза или в полза на частно лице/публично лице/държавен служител, (ii) няма да подкупва пряко или косвено, представителите на партньорите на Групата с цел получаване на преференциално отношение или някакви привилегии.

Също така Групата ще се ангажира само с партньори, които (i) спазват всички законови разпоредби за борбата с корупцията; (ii) нито те, нито техните сътрудници/подизпълнители или техните служители не са извършвали и няма да извършват пряко или косвено корупционно действие, в полза на частно лице/публично лице/държавен служител, (iii) няма да подкупват пряко или косвено представителите на Групата с цел получаване на преференциално отношение или някакви привилегии.

 

ПРОЗРАЧНОСТТА И КОМУНИКАЦИЯТА СА НАШИТЕ ДВИЖЕЩИ СИЛИ

Групата гарантира, че персоналът разбира и спазва етичните принципи, принципите за избягване на конфликт на интереси, за борба с подкупите, корупцията и разобличаването на незаконни практики и че всички случаи на потенциален конфликт на интереси се съобщават и адекватно се разрешават. За тази цел се провеждат разяснителни кампании при наемане на работа, както и периодично.

Ние насърчаваме нашия персонал, както и бизнес партньорите си, да повдигат всички етични проблеми или сериозни притеснения, които може да имат, така че да можем да ги разрешаваме и да коригираме неуместното поведение на нашия персонал. За тази цел са внедрени Политика за разобличаване на неправомерните практики и канали за докладване, които са налични на нашия уебсайт https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/.

Предоставен е избор между сигурен уеб портал, хостван на уебсайта на Групата в раздела Корпоративно управление или специална гореща линия, управлявана от независима трета страна. Въпреки че насърчаваме лицата, докладващи за нередности, да разкриват своята самоличност, за да може да бъде получена допълнителна информация в процеса на разследване, се ангажираме да анализираме всеки сигнал, дори и анонимните, със същото усърдие и обективност. Ние гарантираме, че ще пазим поверителност и прилагаме принципа „необходимост да се знае“ в нашите разследвания, освен ако законът не налага друго.

 

НИЕ ПАЗИМ ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Персоналът на Групата е обучен да пази собствената информация на Групата, бизнес тайните и всяка чувствителна информация в бизнес контекста. Тази информация не трябва да се разкрива на пазара, на конкурентите на Групата, на клиентите, доставчиците или на други трети лица, освен ако не съществува правно задължение за това.

Личните данни и бизнес информацията се обработват с необходимото внимание и в пълна конфиденциалност, като са защитени от строги мерки и правила за сигурност.

 

НИЕ СМЕ ЗАГРИЖЕНИ, НО С ВНИМАНИЕ

Групата ще поддържа само тези неправителствени организации, които отговарят на критериите за допустимост идентифицирай своя партньор/клиент (етично поведение, прозрачни дейности, финансова стабилност, добра репутация и др.), насърчават или поддържат проекти, насочени към здравеопазването, социално-икономическия растеж, за местните или по-широките общности, поддържат опазването на околната среда, както и принципите за устойчивост като цяло.

Въпреки че Групата признава своята роля в обществото, която може да включва спонсорство и дарения като част от нейния отговорен корпоративен граждански подход, тя никога няма да поддържа политически партии (никакви плащания, дарения, спонсорства или други непарични привилегии не могат да се предлагат в такъв контекст) и не се въвлича в политически въпроси в държавите, където присъства. Също така Групата не се ангажира в лобиране за политически цели.

Групата НЯМА да поддържа чрез спонсорства или дарения тези лица, (i) чиито дейности противоречат на ценностите или целите на Групата и/или имат негативно въздействие върху околната среда, (ii) които пряко или косвено насърчават насилието, тероризма, или (iii) са ангажирани с или подкрепят по някакъв начин политически партии/кампании/проекти.

Поддържането на съответствие с приложимите закони е отговорност на всеки един от нас!